Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19

PPE report cover 2021
Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19
14 Ebrill 2021

Ar y cyd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, fe wnaeth y Cydwasanaethau oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol yn ôl canllawiau ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.

Maent bellach mewn sefyllfa gryfach o lawer, gyda phentwr o’r rhan fwyaf o Gyfarpar Diogelu Personol ac archebion wedi’u cyflwyno ar gyfer y rhai sydd islaw 24 wythnos.

Mae rhai aelodau o staff rheng-flaen wedi dweud eu bod wedi profi prinder Cyfarpar Diogelu Personol ac roedd rhai’n teimlo y dylent fod wedi cael lefel uwch o Gyfarpar Diogelu Personol nag sy’n ofynnol yn ôl y canllawiau.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru a’r Cydwasanaethau drefniadau da ar y cyfan i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol a helpodd i reoli risgiau ac osgoi rhai o’r materion yr adroddwyd arnynt yn Lloegr. Fodd bynnag, ni chyhoeddodd y Cydwasanaethau hysbysiadau dyfarnu contract ar gyfer eu holl gontractau Cyfarpar Diogelu Personol o fewn 30 diwrnod i’w gosod.

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gaffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol yn ystod pandemig COVID-19 ac yn canolbwyntio ar yr ymdrechion cenedlaethol i gyflenwi cyrff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Darren Griffiths, Rheolwr Archwilio, sy’n nodi negeseuon allweddol o’r adroddiad.

Darllenwch y trawsgrifiad yn Gymraeg [mae’n agor mewn ffenestr newydd]

Mae’r argymhellion yn yr adroddiad yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Parodrwydd ar gyfer clefydau pandemig yn y dyfodol
  • Datblygu strategaeth gaffael glir ar gyfer Cyfarpar Diogelu Personol – gan gynnwys maint a natur y pentwr, cynlluniau ar gyfer y farchnad Cyfarpar Diogelu Personol gartref, ac ystyried ffactorau ehangach megis datblygu cynaliadwy a chaethwasiaeth fodern
  • Tryloywder mewn perthynas â dyfarnu contractau ac argaeledd stoc Cyfarpar Diogelu Personol
Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dda dan amgylchiadau anodd i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol

We'd like your feedback