Bwrdd Iechyd Hywel Dda Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

Bwrdd Iechyd Hywel Dda Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010
16 March 2011

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn y Bwrdd Iechyd ddiwedd 2009 a thrwy gydol 2010. Mae hyn yn fy ngalluogi i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 o ran archwilio cyfrifon 2009-10 a threfniadau'r Bwrdd i sicrhau effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a darbodusrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau.

Cafodd y Bwrdd Iechyd flwyddyn gyntaf heriol. Mae uno Ymddiriedolaeth GIG gymhleth (a oedd ddim ond wedi uno'n ddiweddar) â thri hen Fwrdd Iechyd Lleol yn dasg sylweddol. Mae'r Bwrdd Iechyd newydd yn cyflogi tua 9,000 o staff ac mae gwasanaethau wedi'u gwasgaru ar draws amryw o safleoedd sy'n cwmpasu ardal ddaearyddol eang. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymateb yn dda i'r heriau hyn. Mae wedi'i reoli'n dda ac mae wedi sefydlu strategaeth gorfforaethol interim ac wedi datblygu strwythurau newydd. Ceir ymrwymiad i sicrhau gwasanaethau diogel a chost effeithiol, ond mae'r Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod angen cyflawni rhagor o waith.

We'd like your feedback