Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai
24 March 2011

Ystyriwyd a yw ysbytai yng Nghymru yn darparu gwasanaethau arlwyo effeithlon ac effeithiol sy’n unol ag arfer da cydnabyddedig. Yn ein harchwiliad, ystyriwyd pob un o’r meysydd allweddol sy’n rhan o gynllunio, darparu a monitro gwasanaethau arlwyo mewn ysbytai

Ein casgliad cyffredinol yw bod y trefniadau arlwyo a’r gofal maeth a ddarperir i gleifion wedi gwella ar y cyfan ers astudiaeth y Comisiwn Archwilio yng Nghymru yn 2002, ac mae boddhad cleifion yn parhau’n uchel. Fodd bynnag, mae rhagor i’w wneud o hyd i sicrhau bod arfer da cydnabyddedig yn cael ei weithredu’n ehangach, yn enwedig o ran sgrinio maethol a chynllunio gofal, ac er mwyn sicrhau y caiff cyn lleied o fwyd â phosibl ei wastraffu.

We'd like your feedback