GIG Cymru2019-20Ffeithiau allweddol

GIG Cymru2019-20Ffeithiau allweddol

Barn Archwilydd Cyffredinol Cymru yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun CYWIR a THEG o gyllid GIG Cymru, ond methodd pedwar Bwrdd Iechyd Lleol â chyflawni eu dyletswydd ariannol i fantoli'r gyllideb dros gyfnod o dair blynedd.

Mae Cyfrifon Cryno GIG (Cymru) yn nodi canlyniadau ariannol cyfunol pob un o'r 11 corff GIG yng Nghymru ar 31 Mawrth 2020, y cyhoeddwyd eu cyfrifon ddechrau mis Gorffennaf.

Rhoddodd canfyddiadau'r archwiliad sicrwydd ar

Cyfanswm Cyllid £8.4 biliwn
Cyfanswm y Gwariant £8.7 biliwn
Sut maen nhw'n cael eu hariannu?
 • Cyllid gan Lywodraeth Cymru £8.1 biliwn
 • Incwm arall £0.3 biliwn

Mae'r cyllid yn cwmpasu costau rhedeg cyffredinol a phryniannau asedau, ac mae wedi cynyddu £0.6 biliwn o'i gymharu â'r llynedd

Faint wnaethon nhw ei wario ar gostau rhedeg cyffredinol?
£8.3 biliwn
Faint wnaethon nhw ei wario ar brynu asedau?
£0.4 biliwn
Gwasanaethau Gofal Iechyd Sylfaenol £1.5 biliwn
Taliadau i feddygon teulu£559 million
Taliadau i fferyllwyr£133 million
Taliadau i ddeintyddion£189 million
Taliadau i offthalmolegwyr£43 million
Costau cyffuriau a ddosbarthwyd£536 million
Arall£45 million
Gofal iechyd gan ddarparwyr eraill £0.9 billion
Cyrff nad ydyn nhw’n rhai GIG Cymru£289 million
Awdurdodau Lleol£102 million
Mudiadau gwirfoddol£54 million
Gofal Nyrsio a Ariennir gan y GIG£44 million
Gofal Parhaus£371 million
Darparwyr preifat£61 million
Ysbytai, Cymunedol & ALS £5.9 billion
Costau Cyflogeion£4,067 million
Cyflenwadau a Gwasanaethau£842 million
Safleoedd£223 million
Costau eraill£740 million
Yr hyn y maent yn berchen arno £5.2 billion
Cyfanswm Asedau£5,240 million
Ysbytai, trafnidiaeth, offer ac asedau eraill£3,644 million
Symiau sy'n ddyledus gan Lywodraeth Cymru £1,273 million
Balansau Arian Parod£82 million
Cyflenwadau meddygol a chyflenwadau eraill, gan gynnwys cyffuriau£85 million
Symiau eraill sy'n ddyledus i'r GIG£156 million
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt £2.2 billion
Cyfanswm Rhwymedigaethau£2,240 million
Symiau a neilltuwyd ar gyfer hawliadau parhaus am esgeulustod meddygol£1,125 million
Symiau eraill sy'n ddyledus gan y GIG£1,115 million

Yr oedd y symiau a dalwyd yn ystod y flwyddyn ar hawliadau esgeulustod meddygol yn £106 million

Costau Staff £4.2 billion Staff numbers 83,800
O'r swm hwnnw, mae cyflogau a thaliadau yn £3.3 biliwn, wedi'i rannu
People Wage cost
81,000 £3,119 million
300 £23 million
2,000 £138 million
500 £58 million
Dyletswyddau ariannol Offeryn Cyfrifon y GIG
Dyletswyddau ariannol wedi'u cyflawni
 • Aneurin Bevan
 • Powys
 • Cwm Taf Morgannwg
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Felindre
 • Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Dyletswyddau ariannol heb eu cyflawni

... gyda diffygion cronedig o £354 miliwn dros y tair blynedd diwethaf

 • Betsi Cadwaladr
 • Caerdydd a'r Fro
 • Hywel Dda
 • Bae Abertawe

Prif Bwyntiau

Daethpwyd â chyllid GIG Cymru ynghyd mewn un set o gyfrifon am y tro cyntaf yn 2019-20.
Gorwariodd tri bwrdd iechyd yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Rhywfaint o gynnydd cadarnhaol ond diffyg GIG Cymru 2019-20 oedd £89 miliwn (2018-19 £96 miliwn).
Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, pan fydd pob un o'r pedwar bwrdd iechyd yn cyflawni eu dyletswydd i fantoli'r gyllideb dros dair blynedd, na fydd angen ad-dalu eu diffygion hanesyddol mwyach. Linc
Y cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i GIG Cymru ar gyfer gwariant cysylltiedig â COVID-19 hyd at 31 Mawrth 2020 oedd £15.491 miliwn, ac mae graddfa'r gwariant yn 2020-21 yn ddigynsail. Linc i Betsi Linc i Gwm Taf
Y cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i GIG Cymru ar gyfer gwariant cysylltiedig â COVID-19 hyd at 31 Mawrth 2020 oedd £15.491 miliwn, ac mae graddfa'r gwariant yn 2020-21 yn ddigynsail. Linc i ddatganiad COVID 19
Rhoddodd Cyfarwyddyd Gweinidogol ym mis Rhagfyr 2019 gyfarwyddyd i Lywodraeth Cymru ariannu rhwymedigaethau treth pensiwn penodol ar gyfer clinigwyr y GIG. Ni arweiniodd hyn at unrhyw gostau ychwanegol yn 2019-20, ond mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi tynnu sylw at rwymedigaeth amodol ar gyfer costau yn y dyfodol a adroddwyd yn y cyfrifon. Linc i Gyfarwyddyd y Gweinidog
Mae GIG Cymru yn cynnwys
7 Bwrdd Iechyd Lleol
 • Aneurin Bevan
 • Betsi Cadwaladr
 • Caerdydd a'r Fro
 • Cwn Taf Morgannwg
 • Hywel Dda
 • Powys
 • Bae Abertawe
3 Ymddiriedolaeth y GIG
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Felindre
 • Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
1 Awdurdod Iechyd Arbennig
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Gwasanaethau gofal sylfaenol

Gwasanaethau gofal iechyd y gallwch ddod o hyd iddynt yn eich cymuned, y tu allan i'r ysbyty

Gofal iechyd gan ddarparwyr eraill

Gwasanaethau gofal iechyd a ddarperir gan sefydliadau eraill, nid GIG Cymru

Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, Ysbytai
  Mae hyn yn ymwneud â gwariant ar
 • Gwasanaethau gofal iechyd a ddarperir mewn ysbytai
 • Ystod eang o wasanaethau cymunedol, megis nyrsio ardal a gofal lliniarol, a gwasanaethau hybu iechyd fel nyrsio mewn ysgolion ac ymweliadau iechyd
gan Awdurdodau Iechyd Arbennig

Mae hyn yn ymwneud â gwariant a ysgwyddir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, sydd â rôl arweiniol yn addysg, hyfforddiant, datblygiad a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru

Symiau sy'n ddyledus gan Lywodraeth Cymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn ad-dalu GIG Cymru am unrhyw hawliadau esgeulustod meddygol sy'n fwy na £25,000

Mesurau arbennig

y lefel uchaf o uwchgyfeirio sy'n digwydd lle mae pryderon bod angen cymorth allanol ar gorff y GIG i ymateb i'r pryderon difrifol a nodwyd

Cyfarwyddyd Gweinidogol

this is a formal instruction from Welsh Ministers telling the Permanent Secretary to proceed with a spending proposal

Rhwymedigaeth ddigwyddiadol

cost yw hwn a all ddigwydd yn dibynnu ar yr hyn sy’n digwydd yn y dyfodol, ond ni ellir pennu’r swm ar hyn o bryd

Costau Staff £4.2 biliwn

mae costau staff yn cynnwys cyflogau a thaliadau o £3.3 biliwn, costau pensiwn o £0.6 biliwn a chostau nawdd cymdeithasol o £0.3 biliwn

Dyletswyddau ariannol

Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG fantoli'r gyllideb dros gyfnod treigl o dair blynedd. Mae'n ofynnol i'r Awdurdod Iechyd Arbennig fantoli'r gyllideb bob blwyddyn

Caerdydd a'r Fro

Llwyddodd Caerdydd a'r Fro i fantoli’r gyllideb am y flwyddyn, ond mae diffyg cronnol o dair blynedd yn golygu ei fod wedi methu ei darged