Ffeithiau allweddol: Cyllid GIG Cymru 2020-21

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun Gwir a Theg o gyllid GIG Cymru.

Fodd bynnag, mae pedwar bwrdd iechyd lleol wedi methu â chyflawni eu dyletswydd ariannol i fantoli'r sefyllfa dros gyfnod o dair blynedd.

Mae Cyfrifon Cryno'r GIG (Cymru) yn nodi canlyniadau ariannol cyfunol pob un o'r 11 corff GIG yng Nghymru ar 31 Mawrth 2021. Mae'r rhain yn cynnwys saith bwrdd iechyd lleol, tair ymddiriedolaeth GIG ac un awdurdod iechyd arbennig.

Prif Bwyntiau

Dyma'r ail flwyddyn i gyllid GIG Cymru ddod ynghyd mewn un set o gyfrifon, ar ôl cael ei gyflwyno fel hyn am y tro cyntaf yn 2019-20.

Fe wnaeth dau fwrdd iechyd yng Nghymru orwario am y bumed flwyddyn yn olynol. Rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, gyda diffyg GIG Cymru yn gostwng o £89 miliwn yn 2019-20 i £48 miliwn yn 2020-21.

£1.3 biliwn oedd y cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i GIG Cymru ar gyfer gwariant sy'n gysylltiedig â COVID-19 hyd at 31 Mawrth 2021. Mae maint y gwariant yn 2020-21 yn ddigynsail. Mae ein teclyn data yn dangos sut mae hyn ac incwm a gwariant arall yn cael eu dadansoddi Link [Agorir mewn tab newydd]

Cyllido a Gwario

Sut caiff GIG Cymru ei ariannu?
£9.40 Biliwn Mae cyllid yn mynd at gostau rhedeg cyffredinol a phrynu asedau
£9.60 Biliwn
Ysbyty, cymuned a gwasanaethau arbennig £6.9 biliwn
Costau cyflogai £4,670 miliwn
Cyflenwadau a gwasanaethau £1,033 miliwn
Costau eraill £841 miliwn
Safleoedd £388 miliwn
Gwasanaethau gofal iechyd cychwynnol £1.6 biliwn
Taliadau i meddygon teulu £590 miliwn
Costau cyffuriau wedi'u gweinyddu £569 miliwn
Taliadau i ddeintyddion £172 miliwn
Taliadau i fferyllwyr £139 miliwn
Arall £47 miliwn
Taliadau i offthalmolegwyr £43 miliwn
Gofal iechyd gan ddarparwyr eraill £1.1 biliwn
Gofal parhaol £416 miliwn
Cyrff y GIG y tu allan i Gymru £311 miliwn
Awdurdodau lleol £186 miliwn
Darparwyr preifat £78 miliwn
Sefydliadau gwirfoddol £52 miliwn
Gofal nyrsio wedi'i ariannu gan y GIG £49 miliwn

Costau Staff

£4.8 billion
Yr hyn a wariodd GIG Cymru ar staff
Swydd Nifer o staff Cost
Staff parhaol 84,513 £4,475 miliwn
Staff asiantaeth 2,292 £157 miliwn
Staff hyfforddiant arbenigol 690 £36 miliwn
Arall 590 £69 miliwn
Staff secondiad mewnol 326 £25 miliwn

Yr hyn y maent yn berchen arno

£5.6 billion

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£2.8 billion

Dyletswyddau Ariannol

Dyletswyddau Ariannol wedi'u bodloni:

Aneurin Bevan
Cwm Taf Morganwwg
Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Powys
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Felindre
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dyletswyddau Ariannol heb eu bodloni:

...with accumulated deficits of £235 million over the last three years

Betsi Cadwaladr
Cardiff and Vale
Hywel Dda
Bae Abertawe

Pwyntiau eraill i'w hamlygu

Ar 3 Tachwedd 2020, cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd becyn o gyllid cymorth strategol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o £82m y flwyddyn dros gyfnod o dair blynedd a hanner i dalu am eu diffyg blynyddol, i gefnogi gwelliannau i wasanaethau gofal ac iechyd meddwl cynlluniedig a heb eu cynllunio ac i feithrin gallu ehangach yn y sefydliad. Daeth hyn cyn cyhoeddiad y Gweinidog ar 24 Tachwedd 2020 i ostwng y Bwrdd Iechyd o Fesurau Arbennig i Ymyrraeth wedi'i Thargedu.
Yn dilyn Cyfarwyddyd Gweinidogol yn 2019 yn cyfarwyddo Llywodraeth Cymru i ariannu rhwymedigaethau treth pensiwn penodol ar gyfer clinigwyr y GIG, mae'r Archwilydd Cyffredinol unwaith eto wedi tynnu sylw at atebolrwydd amodol am gostau a adroddir yn y cyfrifon yn y dyfodol.
O'r £1.3 biliwn o gyllid COVID-19 a ddarparwyd, roedd £186 miliwn ar gyfer ysbytai maes, £194 miliwn ar gyfer offer diogelu personol a £28 miliwn ar gyfer rhaglen frechu COVID-19.