Events

 • Integreiddio Technoleg Gwybodaeth drwy Safonau Agored
  Mae Safonau Agored yn ei gwneud yn haws i systemau gydweithio â'i gilydd a chyfnewid data.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Llywodraethu: Cefnogi gwelliant o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus cymhleth
  Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi Papur Trafod: Heriau Llywodraethu a Ddaw yn Sgil Gwasanaethau a Ariennir yn Gyhoeddus ac a Dd
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Rheoli ariannol a llywodraethu mewn cynghorau cymuned
  Canfu'r adroddiad fod gan gynghorau cymuned yng Nghymru le i wella o hyd o ran datblygu a gwella rheoli ariannol a llywodraethu yn arbennig mewn pe
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg
  Bydd pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg yn cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus y mae eu hangen arnynt.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Dyfodol Diamod ...Cyllid sy'n cyfrif
  Roedd y digwyddiad ar y cyd yma yn gyfle i ddysgu mwy am y newidiadau a’r heriau allweddol sy’n wynebu’r sector, yn ogystal â chlywed gan uwch-arwe
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr
  Aml-ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus yw’r rheiny sydd â chyswllt cyson gyda gwasanaeth cyhoeddus penodol neu gyfres ohonynt.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gweminar Gwireddu Buddiannau
  Mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwario miliynau o bunnoedd ar brosiectau na chânt fyth eu gorffen.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti
  Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd yn ofynnol i lywodraeth leol, parciau cenedlaethol a chyrff tân a heddlu yng Nghymru gau eu cyfrifon yn
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer gwell iechyd a lles
  Roedd egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn sail i hyn.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Cadw Cofnodion: Cywiro'r cofnod
  Yn 2015-16, cafwyd 3 miliwn o ymweliadau gan gleifion allanol, derbyniwyd oddeutu 500,000 i wlâu mewn ysbyty, cafodd 120,000 o bobl brofion diagnos
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Data Agored
  Data agored yw data y gall unrhyw un cael mynediad ato, ei ddefnyddio neu ei rannu.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol
  Cynhaliom y seminar hon mewn partneriaeth gydag Arfer Da Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a
  1970-01-01
  00:00
  00:00

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

These workshops bring together individuals from across the Welsh public sector to share ideas and good practice on specific issues.

When you sign up to an event that we have organised we collect specific information about you as a delegate, facilitator or contributor. Find out more in our privacy policy.

Good practice resources

Visit the good practice section to access all the resources from our shared learning events.