Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod 2019.

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau Dyfodol ar Waith

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau am ddull corfforaethol yr Ymddiriedolaeth o wreiddio’r egwyddor Datblygiad Cynaliadwy a sut y mae’r...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fel...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith yr Archwilydd Cyffredinol mewn perthynas ag asesiad strwythuredig 2019 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Celfyddydau Cymru – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

  Archwiliwyd i ba raddau y mae Cyngor y Celfyddydau yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy mewn perthynas â'i gam: cynyddu...

  National Reports
  Central Government
  Arts, Culture and Leisure
 • Rheolaeth ariannol a llywodraethu - Cynghorau tref a chymuned 2018-19

  Hwn yw’r wythfed adroddiad blynyddol yn crynhoi materion a ganfuwyd gan archwilwyr allanol yn ystod eu harchwiliad statudol o gynghorau lleol yng...

  National Reports
  Local Government
  Finance
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ystod 2019.

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2019-20

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd yn ei...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn ystod 2019 i gyflawni fy...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor DC a sut y mae’r pum ffordd o weithio wedi cael eu...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.