Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Gwnaethom yr asesiad hwn am ein bod wedi nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau sy'n rhoi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
  Asset management, Finance, Governance
 • Cyngor Sir Penfro – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad hwn gan ein bod wedi nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau yn rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth...

  Local Reports
  Local Government
  Finance, Governance
 • Cyngor Castellnedd Port Talbot – Adolygiad o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw trefniadau llywodraethu a rheoli'r Cyngor yn rhoi sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care, People, Services
 • Dinas a Sir Abertawe - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar...

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Caerdydd - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar...

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Bro Morgannwg - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig. Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth...

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Sir Penfro - Adolygiad o Wasanaeth Adnoddau Dynol

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a yw'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn diwallu anghenion y Cyngor yn effeithiol?

  Local Reports
  Local Government
  People
 • Ymddiriedolaeth y GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio rydym wedi'i wneud ar ran Ymddiriedolaeth y GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.