Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

Tachwedd 2020 - Mae’r gweminar yma’n dilyn ein hadroddiad diweddar ar Drefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol. 

governance

Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion i fynd i'r afael â materion systemig ar draws y sector.

Cawsom 136 o ymatebion gan gynghorau, clercod, aelodau unigol, archwilwyr mewnol ac aelodau o'r cyhoedd. Rydym wedi adolygu'r ymatebion ac wedi ystyried yn ofalus y materion a'r arsylwadau a wnaed gan ymatebwyr.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi manylion y broses archwilio ar gyfer archwilio cyfrifon 2020-21 ac yn y dyfodol. Bydd cynghorau cymuned a thref yn destun trefniadau archwilio yn seiliedig ar gylch tair blynedd. Mewn dwy o'r tair blynedd, bydd y trefniadau archwilio fwy neu fwy neu lai'r un fath â'r rhai sydd ar waith hyd at a chan gynnwys 2019-20. Bydd archwilwyr mewn un flwyddyn o'r cylch tair blynedd yn cynnal archwiliad manylach sy'n edrych ar drafodion unigol.

Mae'r dull hwn yn cydbwyso'r risg i archwilio cynghorau cymuned a thref, y risg gyffredinol i bwrs y wlad, a chost yr archwiliad.

Bydd y weminar hon yn rhoi mwy o fanylion i gynghorau ar sut y bydd y trefniadau newydd yn gweithio'n ymarferol.

Video