Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

  Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol (yr Adroddiad) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Cyllid Iechyd

  Rhydd yr adroddiad hwn asesiad manylach o'r sefyllfa ariannol o fewn holl gyrff y GIG, a'r heriau ariannol a wynebir gan y GIG

  National Reports
  Health
  Finance
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Cronfeydd wrth gefn a benthyca digymorth Awdurdodau Lleol - Papur Ymchwil

  Ym mis Mawrth 2012, fe gomisiynwyd Swyddfa Archwilio Cymru gan Lywodraeth Cymru (Adran Cyllid Llywodraeth Leol a Pherfformiad Gwasanaethau...

  National Reports
  Local Government
 • Healthcare across the UK: A comparison of the NHS in England, Scotland, Wales and Northern Ireland (Saesneg yn unig)

  The report identifies the extent to which variances exist between the four nations and where further examination may help determine those...

  National Reports
  Health
  Finance
 • Awdurdod Heddlu Gwent Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

  Mae’r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn (yr Adroddiad) i aelodau Awdurdod Heddlu Gwent (yr Awdurdod) yn crynhoi’r casgliadau o’m harchwiliad ar...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Ymgysylltu â'r Cyhoedd mewn Llywodraeth Leol

  Ystyriodd yr astudiaeth hon a yw gweithgarwch ymgysylltu â’r cyhoedd a gyflawnir gan gynghorau yng Nghymru yn galluogi dinasyddion i helpu i lywio...

  National Reports
  Local Government
 • Proses gaffael Llywodraeth Cymru a'r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

  Tynnwyd sylw Swyddfa Archwilio Cymru gyntaf at bryderon ynghylch y broses o gaffael River Lodge a’r cynigion ar gyfer ei ddefnyddio ym mis Ionawr...

  National Reports
  Central Government
 • Awdurdod Heddlu Dyfed Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

  Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol (yr Adroddiad) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taff el rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.