Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn gyntaf ar ddull cyffredinol Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r datganoli cyllidol cyffredinol gan gynnwys gwaith ei...

  National Reports
  Central Government
 • Trefniadau awdurdodau lleol i godi tâl am wasanaethau a chynhyrchu incwm

  Yn ystod 2015-16, bu'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio eu pwerau i gyflwyno a chynyddu taliadau am...

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol

  Adolygiad o’r cynnydd

  National Reports
  Central Government
  Education & Skills
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

  Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ers...

  Annual Reports
  National Parks
  Environment and Agriculture
 • Diogelwch Cymunedol yng Nghymru

  Yn ystod 2015-16, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, i archwilio pa un a yw Llywodraeth Cymru, y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r awdurdodau...

  National Reports
  Central Government
 • Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai, Adolygiad o Gynnydd

  Mae’r memorandwm hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol (y Pwyllgor) am y cynnydd a wnaed gan...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Ceredigion - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

  Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf...

  Annual Reports
  Local Government
 • Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gwasanaethau trên a seilwaith y rheilffyrdd

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried materion sy’n ymwneud â phwerau a dylanwad ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â seilwaith a gwasanaethau...

  National Reports
  Central Government
  Transport
 • Cydnerthedd ariannol awdurdodau lleol yng Nghymru 2015-16

  Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ystyried perfformiad ariannol y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ac ansawdd eu trefniadau rheoli ariannol.

  National Reports
  Local Government
 • Ateb y galw am wasanaethau orthopedig: Cwestiynau allweddol ar gyfer aelodau bwrdd y GIG

  Mae’r daflen hon yn amlinellu nifer o gwestiynau pwysig gyda’r nod o roi cymorth i aelodau bwrdd y GIG gael sicrwydd bod eu bwrdd iechyd yn ateb y...

  National Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.