Events

 • Gweminar caffael cynaliadwy
  Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Camau Bach, Newid Mawr
  Edrychodd gweminar Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod y llynedd [Agorir
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Symud o allbynnau i ganlyniadau
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty?
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cyhoeddus gydweithi
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd
  Mae newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd oll yn golygu rhywfaint o risg a methiant er mwyn cyflawni'r amcan o newid pethau er gw
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Defnyddio dulliau cyflwyno amgen er mwyn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus
  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cyhoeddus gydweithi
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar
  Roedd y seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus yn canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Sut y gall deall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod helpu i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd integredig
  Yn 2016, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru gyfres o dair astudiaeth ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yng Nghymru.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
  Roedd y digwyddiad hwn yn ffurfio rhan o'n rhaglen barhaus sy'n canolbwyntio ar elfennau gwahanol llywodraethu.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus
  O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried effaith bosibl eu penderfyniadau ar bobl s
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus
  Mae'r tirlun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn newid yn barhaus ac mae angen i sefydliadau roi mwy o bwyslais ar hyblygrwydd, eu gallu i addasu
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol
  Hwn oedd yr ail mewn cyfres o ddigwyddiadau ar gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yn ddigidol mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirf
  1970-01-01
  00:00
  00:00

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

These workshops bring together individuals from across the Welsh public sector to share ideas and good practice on specific issues.

When you sign up to an event that we have organised we collect specific information about you as a delegate, facilitator or contributor. Find out more in our privacy policy.

Good practice resources

Visit the good practice section to access all the resources from our shared learning events.