Publications

 • aaa
  Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch Amrywio Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021

  We have submitted a Supplementary Estimate for consideration by the Finance Committee which, if approved, will allow us to retain additional income anticipated for the current financial year.

 • aaa
  Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch Amrywio Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021
  We have submitted a Supplementary Estimate for consideration by the Finance Committee which, if approved, will allow us to retain additional income anticipated for the…
 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden a Roddwyd ar Gontract Allanol
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y Cyngor mewn perthynas â gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian?
 • Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal – Cyngor Gwynedd - clawr yr adroddiad
  Cyngor Gwynedd – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd (y Cyngor) yn ei gymryd i…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2020 sef gwaith hwnnw a…
 • Thumbnail image of the report cover
  Adroddiad Cydraddoldeb 2019-20
  Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?
 • aaa
  Cyngor Sir Powys – Trawsnewid yng Nghyngor Sir Powys
  Nod ein prosiect oedd ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflawni ei raglen drawsnewid yn ddigon cyflym?
 • aaa
  Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adolygiad Dilynol o Theatrau Llawdriniaethau
  Rydym wedi cynnal adolygiad pellach i archwilio’r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed…
 • Delwedd clawr llythyr gyda theitl llythyren
  Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yn ystod pandemig COVID-19
  Arsylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2020. 
 • delwedd clawr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad dilynol o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd
  Roedd yr adolygiad hwn yn asesu a fu unrhyw newidiadau o ran cyllidebau a staff yng ngwasanaethau iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor ac i ba raddau y mae wedi mynd i’r afael â’…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.