Publications

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymdrin â’r pryderon y soniwyd amdanynt yn ein llythyr a anfonwyd at y Cyngor ym mis Mai 2019, a’r rheiny a nodwyd yn adroddiad John Gilbert ym mis Medi 2019, ac adroddiad Asesiad Cyflym y Bwrdd Gwella a Sicrwydd ym mis Rhagfyr 2019. Yn yr adroddiad hwn, rydym hefyd yn nodi’r meysydd sy’n parhau i fod yn destun pryder ac yn gwneud cyfres o argymhellion dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynnydd wrth Ymdrin â Phryderon Allweddol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o gynnydd y Cyngor o ran ymdrin â’r pryderon y soniwyd amdanynt yn ein llythyr a anfonwyd at y Cyngor ym mis Mai 2019, a’r rheiny a…
 • PPE report cover 2021
  Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19
  Ar y cyd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, fe wnaeth y Cydwasanaethau oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol yn ôl canllawiau ar gyfer…
 • Cyngor Sir Dinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ddinbych – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam– Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.
 • Rhoi gwybod am ddelwedd clawr
  Cynllun Blynyddol 2021-22
  Mae ein Cynllun Blynyddol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 ac mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein huchelgeisiau tymor hwy a'n dangosyddion…
 • Delwedd ar glawr adroddiad Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a…
 • interim Report
  Adroddiad Interim
  Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020. 
 • Delwedd clawr blaen Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’m gwaith archwilio yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.