COVID-19

Our webinar on public bodies’ cyber resilience during lockdown

Graphic of a computer and text stating cyber resilience

Join us for our free webinar on 23 September.

Come to our webinar to hear how public bodies in Wales have been adapting their cyber resilience arrangements during lockdown.

Cyber security is one of the biggest risks to UK national security. And this risk has increased during the COVID-19 pandemic, as hackers have exploited new opportunities for cybercrime.

New work from Audit Wales is looking at public bodies’ ‘cyber resilience’, a holistic approach to the hazards of the digital world, including the detection, prevention and recovery from cyber incidents.

We surveyed nearly 70 public bodies, including local councils, NHS bodies and national parks, to determine their risks and responses to cyber threats.

We will publish our final report in late 2020 but, before then, we will host a webinar on September 23 to preview our interim findings.  Please click here for more details, including joining instructions.

Join us at the webinar to hear about public bodies’ cyber work during COVID-19, plus much more, including how bodies are ensuring their Boards are engaged in cyber resilience.

 

Ein gweminar ar seibergadernid cyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo

Ymunwch â ni yn ein gweminar rhad ac am ddim ar 23 Medi.

Dewch i'n gweminar i glywed sut mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi bod yn addasu eu trefniadau seibergadernid yn ystod y cyfnod clo.

Seibergadernid yw un o'r risgiau mwyaf i ddiogelwch gwladol y DU. Ac mae'r risg hon wedi cynyddu yn ystod y pandemig COVID-19, gan fod hacwyr wedi manteisio ar gyfleoedd newydd ar gyfer troseddau seiber.

Mae gwaith newydd gan Archwilio Cymru yn edrych ar 'seibergadernid' cyrff cyhoeddus, dull cyfannol o ymdrin â pheryglon y byd digidol, gan gynnwys canfod ac atal digwyddiadau seiber ac adfer oddi wrthynt.

Gwnaethom arolygu bron i 70 o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys cynghorau lleol, cyrff y GIG a pharciau cenedlaethol, i bennu eu risgiau a'u hymatebion i fygythiadau seiber.

Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad tuag at ddiwedd 2020 ond, cyn hynny, byddwn yn cynnal gweminar ar 23 Medi i gael cipolwg ymlaen llaw ar ein canfyddiadau interim.  Cliciwch yma am fwy o fanylion, gan gynnwys cyfarwyddiadau ymuno.

Ymunwch â ni yn y gweminar i glywed am waith seiber cyrff cyhoeddus yn ystod COVID-19, ynghyd â llawer mwy, gan gynnwys sut mae cyrff yn sicrhau bod eu Byrddau'n ymwneud â seibergadernid.