Audit Wales

Swydd Newydd Uwch Gydlynydd Stiwdio

Cyfleoedd newydd i weithio gyda ni

Rydym yn awyddus i benodi Uwch Gydlynydd Stiwdio i oruchwylio a rheoli gwasanaeth cyhoeddi a dylunio integredig o fewn Archwilio Cymru.

Prif Ddyletswyddau

Gan adrodd i'r Pennaeth Cyfathrebu, bydd yr Uwch Gydlynydd Stiwdio yn helpu i reoli unigolion, y llif gwaith, a darparu gwasanaethau o fewn cyhoeddi a dylunio.

Bydd yn arwain ein tîm o ddylunwyr a chyhoeddwyr, gan ddyrannu gwaith yn unol â hynny; cysylltu â chyfieithwyr allanol a darparwyr print i sicrhau dyfyniadau, comisiynu gwaith, a monitro cynnydd prosiectau; ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt yn fewnol ac yn allanol.

Yn ogystal, bydd yn adolygu ac yn monitro systemau i sicrhau arbedion effeithlonrwydd ac yn gwella gwerth am arian ac effaith cyhoeddi a dylunio.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gwybodaeth gynhwysfawr am sut mae penderfyniadau dylunio yn effeithio ar hygyrchedd, a bydd yn hyrwyddo arfer da o ran adrodd straeon data effeithiol. Bydd yn meddu ar ddealltwriaeth glir o bensaernïaeth brand, ac yn barod i gyfrannu at y gwaith o feithrin diwylliant cadarnhaol Archwilio Cymru yn unol â'n gwerthoedd a'n hymddygiadau.

Sut i wneud cais

Canfuwch fwy am y swydd ar ein tudalen swyddi [agorir mewn ffenestr newydd].

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 07/09/2020.

 

New Senior Studio Co-ordinator Role

New opportunities to work with us

We’re seeking to appoint a Senior Studio Co-ordinator to oversee and manage an integrated publishing and design service within Audit Wales.

Main Duties

Reporting to the Head of Communications, the Senior Studio Co-ordinator will help manage individuals, workflow, and service delivery within publishing and design.

They’ll lead our team of designers and publishers, allocating work accordingly; liaise with external translators and print providers to secure quotes, commission work, and monitor progress of projects; and act as a point of contact both internally and externally.

In addition, they will review and monitor systems to deliver efficiencies and enhance the value for money and impact of publishing and design.

What we are looking for

The successful candidate will display a comprehensive knowledge on how design decisions impact accessibility, and promote good practice around effective data storytelling. They’ll possess a clear understanding of brand architecture, and be willing to contribute in nurturing Audit Wales’ positive culture in line with our values and behaviours.

How to apply

Find out more about the role on our jobs page [opens in new window].

The application closing date is 07/09/2020.

Dwy swydd Cyfarwyddwr Gweithredol newydd

Audit Wales logo

Cyfleoedd newydd i weithio gyda ni

Ym mis Ebrill 2020, mabwysiadodd yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru hunaniaeth newydd sef Archwilio Cymru, ac rydym nawr am benodi dwy swydd newydd: Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio, a Chyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid.

Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio

Bydd y CG Gwasanaethau Archwilio yn arwain y gwaith o gyflawni rhaglen helaeth Archwilio Cymru o archwilio ariannol a pherfformiad, gan sicrhau cyflawniad ac ansawdd y gwaith. Byddant yn datblygu ein rhaglen waith, gan ddarparu cyfeiriad ac arweinyddiaeth strategol, a datblygu'n cysylltiadau ag uwch randdeiliaid ar draws Llywodraeth Cymru, y Senedd, y sector cyhoeddus, grwpiau proffesiynol, asiantaethau archwilio yn y DU ac yn rhyngwladol, y byd academaidd, y cyfryngau a sefydliadau perthnasol eraill.

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid

Bydd y CG Cyfathrebu a Newid yn arwain ar swyddogaethau cyfathrebu, ymgysylltu, cynllunio strategol a newid o fewn Archwilio Cymru. Byddant yn rhoi cyfeiriad ac arweiniad i'n cyfathrebiadau mewnol ac allanol, ein brand, ein henw da a'n hymgysylltu, gan ddatblygu ein cynlluniau busnes a'n rhwydweithiau, a byddant yn gweithredu fel cynghorydd allweddol i'r Archwilydd Cyffredinol ar bob agwedd o gyfathrebu, y cyfryngau, arferion da, newid, a chydberthnasau rhanddeiliaid.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm arwain gweithredol bychan, unedig a deinamig. Rydyn ni'n chwilio am feddylwyr strategol hirdymor a chyfathrebwyr gwych sy'n weladwy, yn ddeinamig ac yn angerddol, ac sy'n gallu ein harwain i ysgogi a chyflawni newid.

Sut i wneud cais

Darganfyddwch fwy am y swyddi ar ein tudalen swyddi [agorir mewn ffenestr newydd] ac fe allwch wneud cais drwy Odgers [agorir mewn ffenestr newydd].

 

Two new Executive Director roles

Audit Wales logo

New opportunities to work with us

In April 2020, the Auditor General for Wales and the Wales Audit Office adopted a new identity as Audit Wales, and we’re now seeking to appoint two new roles: an Executive Director of Audit Services, and an Executive Director of Communications and Change.

Executive Director of Audit Services

The E.D. of Audit Services will lead delivery of Audit Wales’ extensive programme of financial and performance audit, ensuring the operational delivery and quality of audit work. They will develop our work programme, providing strategic direction and leadership, and progress our relationships with senior stakeholders across the Welsh Government, Senedd, public sector, professional groups, UK and international audit agencies, academia, media and other relevant organisations.

Executive Director of Communications and Change

The E.D. of Communications and Change will lead the communications, engagement, strategic planning and change functions of Audit Wales. They will provide direction and leadership for our internal and external communications, brand, reputation and engagement, developing our business plans and networks, and act as a key advisor to the Auditor General on all aspects of communication, media, good practice, change and stakeholder relationships.

What we are looking for

The successful candidates will be part of a small, united and dynamic executive leadership team. We’re looking for long-term strategic thinkers and great communicators who are visible, dynamic and passionate, and who can lead us to drive and deliver change.

How to apply

Find out more about the roles on our jobs page and to apply please do so via Odgers [opens in new window].