Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

5 Mai 2020 - 10:26yb

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod nad dyma’r amser i gyrff cyhoeddus ymgysylltu â’r canfyddiadau neu ymateb iddynt. Yn lle hynny, rydym yn bwriadu creu cyfleoedd i adfyfyrio ar y canfyddiadau ar adeg briodol yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

Yn y fideo hwn, mae Adrian yn esbonio pam ein bod ni wedi cyhoeddi ar yr adeg hon. 

Neges gan Archwilydd Cyffredinol

Beth wnaethom ni

Yn ystod 2018-19 a 2019-20, cynhaliwyd 71 archwiliad o’r 44 cyrff cyhoeddus yng Nghymru a enwyd yn y Ddeddf ac adroddwyd yn ôl i bob un ohonynt.

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r hyn roeddem yn edrych amdano, yr hyn a ganfuom a’r hyn y byddwn yn disgwyl ei weld yn y dyfodol. Mae hefyd yn pwyso ar ganfyddiadau perthnasol eraill yng nghwmpas ein gwaith archwilio.

Rydym wedi darganfod bod cyrff cyhoeddus yn gallu dangos eu bod yn defnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy, ond eu bod yn gallu gwella sut maent yn gweithredu pob un o’r pum ffordd o weithio.
 
Yn ystod y pum mlynedd nesaf, bydd angen i gyrff cyhoeddus ystyried sut maent yn defnyddio egwyddorion y Ddeddf i helpu i adeiladu eu gallu i ragweld a’r cydnerthedd sydd eu hangen arnynt i’w helpu i ymateb i’r heriau sydd o’u blaenau.
Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru hefyd wedi cyhoeddi adroddiad, Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol [agorir mewn ffenest newydd].

Gyda’i gilydd, mae’r ddau adroddiad hyn yn disgrifio sut mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithredu’r Ddeddf ac yn gwella llesiant ledled Cymru.

Hoffen ni gael eich adborth