Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

12 Chwef 2020 - 4:00yp

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ystod 2019. Fe wnaethom y gwaith hwnnw i gyflawni ein nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi’u paratoi yn briodol a’u bod yn gywir o ran sylwedd, ac ni wnaeth ein gwaith nodi unrhyw wendidau sylweddol o ran rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r cyfrifon. Felly rydym wedi cyflwyno barn ddiamod ar eu paratoi.

Hoffen ni gael eich adborth