Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

6 Chwef 2020 - 10:23yb

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith yr Archwilydd Cyffredinol mewn perthynas ag asesiad strwythuredig 2019 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth). Ymgymerwyd â'r gwaith er mwyn helpu i fodloni gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol, o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2014, i fodloni ei hun fod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth iddynt ddefnyddio adnoddau.

Ein casgliad cyffredinol o waith asesiad strwythuredig 2019 yw y caiff yr Ymddiriedolaeth, ar y cyfan, ei harwain a'i llywodraethu'n dda a'i bod wedi gwneud cynnydd da wrth addasu ei phrosesau a'i strwythurau er mwyn cyflawni ei blaenoriaethau strategol yn well.

Hoffen ni gael eich adborth