Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

Edrychodd y seminar yma ar sut y gall sefydliadau gydweithio i ddarparu'r gwasanaeth cywir yn y lleoliad cywir gyda gwell canlyniadau i ddefnyddwyr sy'n mynychu gwasanaethau cyhoeddus yn aml.

Aml-ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus yw’r rheiny sydd â chyswllt cyson gyda gwasanaeth cyhoeddus penodol neu gyfres ohonynt. Maent yn cyfrannu’n helaeth at y galw ar wasanaethau sy’n arwain at gostau anferth o ran amser ac adnoddau. Gall hyn greu risg o wasanaethau’n methu â chwrdd ag argyfwng.

Mae nifer o wasanaethau cyhoeddus yn treialu ffyrdd newydd o reoli aml-ddefnyddwyr a chwrdd â’u hanghenion. Maent yn rhoi’r offer cywir mewn lle er mwyn rheoli anghenion mewn gwasanaethau nad ydynt yn argyfyngus, gan arwain at faterion yn cael eu datrys yn gynt a phrofiad gwell ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth. Mae gwasanaethau cyhoeddus eraill yn cydweithio er mwyn rhannu gwybodaeth er mwyn adnabod a chwrdd ag anghenion aml-ddefnyddwyr. 

Gan ystyried darpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, darparodd y seminar hwn cyfle pwysig. Rhoddodd cyfle i wasanaethau cyhoeddus i ddod ynghyd er mwyn ail-ddylunio gwasanaethau sy’n gosod lles y defnyddiwr gwasanaeth a’r boblogaeth ehangach fel canolbwynt. Bydd angen i Gynlluniau Lles Lleol fod wedi eu hystyried yn drwyadl, gan sicrhau eu bod yn llawn gynrychioli’r dinasyddion maent yn eu gwasanaethu. Ni ddylai’r blaenoriaethau sy’n sail i’r cynlluniau hyn gael eu cyfyngu i feysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Yn hytrach, fe ddylent gwmpasu nifer o feysydd i sicrhau fod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu yn y cyd-destun cywir ar gyfer ein dinasyddion.

Ar gyfer pwy oedd y seminar ar eu cyfer

Roedd y seminar hwn wedi’i anelu at reolwyr yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector a oedd gyda chyfrifoldeb dros y canlynol:
 • Aml-ddefnyddwyr
 • Gwella gwasanaethau
 • Heddlu
 • Cartrefi pobl hŷn - cyhoeddus a phreifat
 • Cynlluniau tai
 • Cynlluniau tai gwarchod
 • Meddygfeydd meddygon teulu
 • Adrannau argyfwng
 • Gwasanaethau ambiwlans
 • Cydweithio dros wasanaethau cyhoeddus (megis aelodau byrddau gwasanaethau cyhoeddus).

Cyflwyniadau

 1. Dull rhwydweithiol o ddarparu gwasanaethau effeithiol [PDF 467.53KB Agorir mewn ffenest newydd] - Anna Sussex, Rhwydwaith Mynychwyr Aml Adrannau Achosion Brys Cymru (WEDFAN)
 2. Sicrhau bod pob cysylltiad yn cyfrif [PDF 2.15MB Agorir mewn ffenest newydd] - Matt Jones, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 3. Gweithio mewn partneriaeth [PDF 1.52MB Agorir mewn ffenest newydd] - Robin Petterson, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 4. Sut i ailgynllunio gwasanaethau ar draws sefydliadau gwahanol [PDF 4.04MB Agorir mewn ffenest newydd] - Simon Pickthall, Vanguard

Cyfryngau cymdeithasol

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd