Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti

Diben y seminar hon yw rhannu'r hyn a ddysgwyd gan sefydliadau sydd wedi llunio eu cyfrifon yn unol â therfynau amser cynharach.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd yn ofynnol i lywodraeth leol, parciau cenedlaethol a chyrff tân a heddlu yng Nghymru gau eu cyfrifon yn gynharach. 

Y llynedd, gwnaethom gynnal y gyntaf yn y gyfres hon o seminarau'n edrych ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i sefydliadau. Fel rhan o'r seminar honno, cafodd unigolion ddealltwriaeth o'r newidiadau diwylliannol a gweithdrefnol a gyflawnwyd gan eraill i'w galluogi i ddechrau ar y daith o newid y ffordd y maent yn gweithio.

Eleni, yn ogystal â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Sir Penfro wedi llunio eu cyfrifon, ac mae'r cyfrifon hynny wedi'u harchwilio cyn y terfynau amser statudol. Yn ystod y seminar hon, bydd y ddau gyngor yn rhannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu o'r broses ac yn rhoi cipolwg defnyddiol i'r sefydliadau sy'n bresennol, gan drafod yn arbennig yr heriau a'r llwyddiannau.

Ar gyfer pwy oedd y seminar ar eu cyfer

Roedd y seminar hon i staff mewn awdurdodau lleol, parciau cenedlaethol, a chyrff tân a heddlu yn y rolau canlynol:

  • wyddog Adran 151 neu swyddog cyfatebol
  • Prif Gyfrifydd
  • Staff ariannol sy'n arwain y gwaith o lunio cyfrifon

Cyflwyniadau

  1. Beth yw ystyr papurau gwaith i archwilwyr  [PDF 867KB Agorir mewn ffenest newydd]- Kate Havard, Swyddfa Archwilio Cymru
  2. Prisio eich Eiddo, Offer a Chyfarpar [PDF 747KB Agorir mewn ffenest newydd] - Jeremy Saunders a Deryck Evans, Swyddfa Archwilio Cymru 
  3. Rhoi terfyn ar amcangyfrifon [PDF 944KB Agorir mewn ffenest newydd] - Matthew Edwards a Geraint Norman, Swyddfa Archwilio Cymru 

Cyfryngau cymdeithasol

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd