Gweminar Dysgu a Rennir ar Reoli Risg

Mae'r dirwedd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn newid, ffaith!

Bydd effaith y newidiadau hyn yn effeithio ar bawb a phopeth, o ddefnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth i'r rhai sy'n gyfrifol am oruchwylio llywodraethu ar gyfer y sefydliad. Ni fydd rhai gwasanaethau yn fforddiadwy, ac fe fydd rhai yn cael eu darparu gan sefydliadau partner, sy’n newid y proffil risg a wynebir yn sylweddol.

Felly, beth mae hyn yn golygu ar gyfer rheoli risg yn y sector cyhoeddus? Mae’r angen i gydbwyso risg, arloesi a newid yn hollbwysig, ond newydd ddechrau’r daith ydym.

Ceisiodd y gweminar yma ceisio mynd i'r afael â’r materion llywodraethu a rheoli risg sydd angen i wasanaethau cyhoeddus ystyried yn ystod y cyfnod o newid mawr sydd o'n blaen. Gallwch wrando ar y trafodaethau o'r gweminar [Agorir mewn ffenest newydd].

Roedd y panel yn cynnwys:

 • Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Swyddfa Archwilio Cymru
 • Keeley Lund, Rheolwr Technegol – Safonau a Chanllawiau Proffesiynol, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA)
 • Andy Middleton, Aelod o'r Bwrdd, Adnoddau Naturiol Cymru
 • Fran Lewis, Perfformiad Corfforaethol a Rheolwr Gwella, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Roedd y gweminar mewn partneriaeth â CIPFA a hwn oedd yr ail mewn cyfres o dri gweminar ar y rôl y mae rheoli risg yn chwarae wrth ddarparu'r sicrwydd angenrheidiol sydd angen ar gyfer timau arwain/rheoli.

Ar gyfer pwy oedd y gweminar?

Roedd y gweminar wedi ei anelu at aelodau, rheolwyr a swyddogion y Sector Cyhoeddus, gan gynnwys:

 • Aelodau'r cabinet sydd â risg fel rhan o'u portffolio
 • Prif weithredwyr
 • Swyddogion Adran 151
 • Cyfarwyddwyr corfforaethol sy'n gyfrifol am risg gorfforaethol
 • Gwasanaeth/rheolwyr gweithredol ar gyfer cyflawni gweithredol mawr
 • Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio ac aelodau gyda risg fel rhan o'u portffolio
 • Cadeiryddion craffu
 • Archwilwyr prif mewnol
 • Penaethiaid Gwasanaethau Democrataidd
 • Ysgrifenyddion bwrdd
 • Aelodau'r bwrdd

Gellir cyrchu allbynnau'r gweminar isod:

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd