Atgyfnerthu’r Cysylltiadau

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn bodoli i gefnogi’r gwaith o weithredu Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) a phwysleisio cydweithredu ac integreiddio rhwng llywodraeth leol, GIG Cymru a’i phartneriaid.

Trawsgrifiad fideo [PDF 187KB Agorir mewn ffenest newydd]

Fe wnaeth y ‘Digwyddiadau Arddangos’ hyn rhoi enghreifftiau i chi o arfer da mewn perthynas â chydweithredu ac integreiddio rhwng llywodraeth leol a’r GIG yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y digwyddiad wnaeth pobl:

 • clywed gan ymarferwyr allweddol ynglŷn â sut i weithredu arfer da ym maes integreiddio ledled Cymru;
 • cymryd rhan mewn sgyrsiau creadigol, i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o’r materion; ac
 • archwilio’r amgylchiadau sydd yn galluogi ac yn atal cynnydd.

Prif araith

Gweithdai

Ble a phryd

 • Dydd Gwener 4 Ebrill · De Canolbarth Cymru–Canolfan Fusnes Orbit, Rhydycar, Merthyr Tudful, CF48 1DL
  Cynadleddwyr o gymunedau iechyd a gofal cymdeithasol Caerdydd a’r Fro, a Chwm Taf
   
 • Dydd Mercher 9 Ebrill · De Orllewin Cymru–Neuadd y Celfyddydau, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7ED Cynadleddwyr o gymunedau iechyd a gofal cymdeithasol Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Phowys
   
 • Dydd Mawrth 15 Ebrill · Gogledd Cymru–Canolfan Gynadledda Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF Cynadleddwyr o gymuned iechyd a gofal cymdeithasol Betsi Cadwaladr
   
 • Dydd Llun 28 Ebrill · De Ddwyrain Cymru–Prif Neuadd, Prifysgol De Cymru, Campws Caerllion, NP18 3QT Cynadleddwyr o gymuned iechyd a gofal cymdeithasol Aneurin Bevan.

Cefnogir y digwyddiadau gan Conffederasiwn GIG Cymru, ADSS Cymru, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (Prifysgol De Cymru) Y Gyfnewidfa Arfer Da (Swyddfa Archwilio Cymru) ac Age Cymru.

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd