Trosglwyddo Tir ac Eiddo

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni mae’n bosib bydd rhaid gwerthuso’r defnydd o dir neu asedau yn y sector cyhoeddus. Nod y seminar yma oedd symleiddio’r hyn all fod yn broses gymhleth iawn a’ch helpu i osgoi’r peryglon gyda chyfraniadau gan randdeiliaid sy’n rhan o’r broses.

Cynhaliwyd y seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim yma gan Swyddfa Archwilio Cymru, Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru, er mwyn dwyn ynghyd yr arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o ran rheoli tir, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.

Roedd y seminar yn cynnwys dwy sesiwn arddangos lawn:

A dewis o fynychu dau o’r gweithdai canlynol:

At bwy roedd y seminar wedi ei anelu?

Cafodd y seminar yma ei anelu at Swyddogion â chyfrifoldeb dros Reoli Tir o fewn eu sefydliad neu brosiect, gan gynnwys prosiectau datblygu cynaliadwy.

Ble a Phryd
0900 – 1300, Dydd Iau 3 Ebrill 2014
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ.

0900 – 1300, Dydd Mercher 30 Ebrill 2014
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF.

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd