Addysg Uwch Cymru mewn sefyllfa ariannol 'gadarn' a'r Polisi Ffioedd Dysgu'n cael ei weithredu'n dda

dydd Iau, Tachwedd 21, 2013 - 4:13yp

Ond roedd yr arfarniad o opsiynau polisi'n gyfyngedig ac mae'r amcangyfrif o gostau wedi cynyddu, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Ar y cyfan, mae sefydliadau addysg uwch Cymru mewn sefyllfa ariannol gadarn ac mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi rhoi polisi ffioedd dysgu ar waith yn effeithiol. Dyna yw casgliad adroddiad newydd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, ond datgelodd hefyd y gallai Llywodraeth Cymru fod wedi gwneud mwy i arfarnu opsiynau polisi ar ffioedd dysgu ddiwedd 2010, cyn rhoi'r trefniadau cyfredol ar waith ar ddechrau blwyddyn academaidd 2012/13, a bod y costau a amcangyfrifir wedi cynyddu ers cyhoeddi'r polisi.

Roedd yr adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw, yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried bod angen iddi ymateb yn gyflym i benderfyniad Llywodraeth y DU i gyflwyno ffioedd dysgu uwch yn Lloegr. Ond, datgelodd gyfyngiadau yn y ffordd yr oedd Llywodraeth Cymru wedi arfarnu ei hopsiynau polisi, fel i ba raddau yr oedd wedi ystyried newidiadau posibl yn ei rhagdybiaethau, gan gynnwys y cyfraddau ffioedd dysgu yr oedd sefydliadau dysgu'n debygol o'u codi a chyfanswm myfyrwyr a'r nifer sy'n croesi'r ffin.