Dyletswydd datblygu cynaliadwy newydd ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno deddf fydd yn rhoi dyletswydd datblygu cynaliadwy newydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, ynghylch cyflwyno'r rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer 2011-2016, 'Mae cynaliadwyedd wrth wraidd agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru; hefyd mae wrth wraidd y rhaglen ddeddfwriaethol hon'.

Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn datgan y bydd Llywodraeth Cymru yn deddfu ar ddatblygu cynaliadwy ar gyfer:

  • Gwneud datblygu cynaliadwy yn ganolbwynt i bob gweithgaredd a phenderfyniad sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru, a gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru;

  • Creu corff datblygu cynaliadwy annibynnol i Gymru.

Mae'r Mesur Datblygu Cynaliadwy a gynigwyd yn anelu i gryfhau'r ymrwymiad a'i gosodwyd allan yn 'Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned' drwy ei newid i fod yn gyfrifoldeb cyfreithiol. Bydd hyn yn ei wneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus i:

  •  gymryd dull hirdymor;

  •  gyd-weithio'n well;

  •  defnyddio tystiolaeth wrth wneud penderfyniadau fel eu bod yn darparu'r gwerth gorau i'r bobl y maent yn gweini arnynt ar hyn o bryd yn ogystal â'r rheiny yn y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi nad ydyw eisiau dull 'ticio bocsys' ar gyfer cydymffurfio, na chwaith ydyw eisiau ychwanegu baich diangen at fiwrocratiaeth.

Mae'r cynigion yn cynnwys rôl craffu i Archwilydd Cyffredinol Cymru a gall gynnwys cyfrifoldeb i gyflawni arholiadau datblygu cynaliadwy.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cydnabod goblygiadau sylfaenol y cynigion yma, megis 'gwerth am arian, gwneud penderfyniadau strategol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus ac i archwiliadau cyhoeddus. Ar 25ain Hydref trefnodd Swyddfa Archwilio Cymru sesiwn briffio i staff er mwyn codi ymwybyddiaeth ar y ddeddf sydd ar ddod ac i roi cyfle i drafod y goblygiadau. Mynychodd Archwilydd Cyffredinol Cymru'r sesiwn, ynghyd â thua 50 o staff yng Nghaerdydd ac Ewlo yn Abertawe drwy gynhadledd fideo.

Prif siaradwyr y digwyddiad oedd Rhodri Asby o Lywodraeth Cymru a Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy i Gymru. Rhoddodd Rhodri Asby ddiweddariad ar gynnydd drafftio'r Papur Gwyn, sy'n bwnc ymgynghori cyhoeddus ar hyn o bryd. Ewch manylion am yr ymgynghoriad [Agorir mewn ffenest newydd].

Amlinellodd Peter Davies y cynigion ar gyfer corff datblygu cynaliadwy a phwysleisiodd bwysigrwydd datblygu perthynas weithio agos â Swyddfa Archwilio Cymru.

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd