Seminar Rheoli Grantiau

Bu Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau dysgu a rennir ar Reoli Grantiau yn ddiweddar. Rydym wedi cyfuno’r hyn a rannwyd ac a ddysgwyd yn y seminarau er mwyn rhannu’r wybodaeth yn ehangach. Mae manylion cyswllt y cynrychiolwyr wedi eu cynnwys hefyd er mwyn i bobl allu cysylltu â’i gilydd.

Nod y seminarau oedd:

 • Codi ymwybyddiaeth o rôl Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â Gwelliant. Mae llawer yn ymwybodol o’n rôl ni mewn perthynas â llywodraethu a gwarantu: roedd y seminarau’n dangos y cysylltiad rhwng y ddwy elfen;
 • Trafod un o argymhellion yr adroddiad: “Rheoli Grantiau yng Nghymru”. Gall arferion ymarfer da wrth fonitro a gwerthuso wella rheolaeth ar hyn o bryd gan hyrwyddo dysgu ar gyfer gwneud gwelliannau yn y dyfodol.

Gellir gweld rhai o’r cyflwyniadau ar Vimeo [Agorir mewn ffenest newydd].

Roedd y seminar hwn ar gyfer:

 • Llywodraeth Leol
 • Cynghorau Gwirfoddol Sirol
 • Cyllidwyr anstatudol.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y pum prif sesiwn yn y seminar yn cynnwys:

 • Crynodeb o’r adroddiad cenedlaethol ar Reoli Grantiau a Chyfleu Effaith
  Nick Davies, Swyddfa Archwilio Cymru
 • Arian Llywodraeth Leol ar gyfer y trydydd sector
  John Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Gwella Perfformiad
  Sam Matthews, Gwasanaethau Gwerthuso Elusennau
 • Effaith ac Atebolrwydd yn Seiliedig ar Ganlyniadau, Gwneud y Berthynas Grantiau yn ystyrlon
  Bryan Collis, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Monitro
  David Moore, Canolfan Cydweithredol Cymru

Ble a phryd

Dydd Gwener 15 Mehefin 2012,
0900 - 1300,
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl, Ffordd yr Arfordir, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3PL.

Dydd Gwener 22 Mehefin 2012,
0900 - 1300,
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd