Bill Richardson

Bill Richardson

Bu Bill yn gweithio yn y sector cyhoeddus ers dros 40 mlynedd. Roedd hyn yn cynnwys dau gyfnod hir yn adran Tollau Tramor a Chartref EM a Chyllid y Wlad ble y bu'n gweithio fel dyn treth, ymchwilydd ac archwilydd mewnol, a hefyd ym maes Adnoddau Dynol a Chyllid a pholisi treth. Yn ystod y cyfnod hwn cafodd secondiad i Swyddfa'r Cabinet i gynnal gwaith craffu ar effeithlonrwydd systemau casglu treth Cyllid y Wlad. 

Yn ystod y 15 mlynedd diwethaf hyd at ei 'ymddeoliad' yn 2012 bu'n gweithio ar lefel y Bwrdd, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Adnoddau yn y Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr; ac yna fel Dirprwy Brif Weithredwr gyda'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd. Yn y ddau sefydliad roedd yn gyfrifol am wasanaethau corfforaethol, gan gynnwys Cyllid, Adnoddau Dynol, Technoleg Gwybodaeth, Caffael, Strategaeth a Chynllunio, Llywodraethu ac ati. Gyda'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd bu hefyd yn cefnogi'r gwaith o sefydlu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 2006. 

Tra oedd yn gweithio, roedd gan Bill nifer o swyddi anweithredol gan gynnwys aelodaeth o Bwyllgor Archwilio'r Swyddfa Safonau mewn Addysg, Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol Cymdeithas yr Ombwdsmon ac ar brosiectau a drefnir gan Dŷ'r Cyffredin. Enillodd ddau gymhwyster mewn archwilio mewnol a chyfrifeg a chyllid hefyd. 

Ar ôl gadael yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd, fe wnaeth Bill barhau â'i waith anweithredol. Dros y pum mlynedd diwethaf bu'n aelod o Banel Ymgynghorol Ombwdsmon Cymru ac mae'n cadeirio'i Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, a daeth ei ddyletswydd i ben ym mis Medi 2017. Hefyd gwnaeth nifer o aseiniadau ymgynghorol yn y sector cyhoeddus ar faterion megis adnoddau dynol, llywodraethu ac arweinyddiaeth. 

Mae Bill yn byw gyda'i wraig Jan yn Epsom Downs yn Surrey. Mae ganddo ddau o blant sy'n oedolion bellach a dwy wyres. Y tu allan i'r gwaith, mae Bill yn cyfaddef ei fod wrth ei fodd â chwaraeon (fel cefnogwr yn unig erbyn hyn, gwaetha'r modd) ac mae hefyd yn mwynhau treulio amser yn garddio, coginio a chyda'i deulu.

Bill Richardson - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 95KB agorir mewn ffenest newydd]