Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

dydd Gwener, Tachwedd 16, 2018 - 1:41yp

Ar 16 Hydref, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid y drydedd gynhadledd ar gyfer hyfforddeion cyllid, Dyfodol Diamod 2018

Daeth y digwyddiad ag unigolion sy’n gweithio mewn sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus ar draws Cymru ac sy’n astudio ar gyfer cymhwyster mewn cyllid ynghyd.

Gwnaeth digwyddiad eleni adeiladu ar gynadleddau llwyddiannus y blynyddoedd diwethaf drwy archwilio'r newidiadau a'r heriau sy'n debygol o gael effaith ar weithwyr cyllid proffesiynol yn ystod eu gyrfa, ac fe'i cyflwynwyd gan weithwyr cyllid proffesiynol blaenllaw yn y maes.

Cyflwyniadau'r gynhadledd

 1. Datblygu gwerth; cydweithio [PDF 1.69MB yn agor mewn ffenest newydd] - Lynne Hamilton, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Dr Mark Ramsey, Cyfarwyddwr Meddygol, Uned Gyflawni Ysbyty Morriston a Navjot Kalra, Rheolwr Rhaglenni - Caffael yn Seiliedig ar Werth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 2. Sefyllfa frys [PDF 351KB yn agor mewn ffenest newydd] - Mark Jeffs, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru
 3. Llywodraethu – angenfilod ac ellyllon [PDF 216KB yn agor mewn ffenest newydd] - David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru
 4. Ymladd yn erbyn Twyll yn eich GIG [PDF 1.34MB yn agor mewn ffenest newydd] - Graham Dainty, Rheolwr - Gwasanaethau Atal Twyll, Atal Twyll yn y GIG
 5. Dyfodol llywodraeth leol [PDF 1.78MB yn agor mewn ffenest newydd] - Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 6. Rheoli eich gyrfa a chael y gorau o'ch sefydliad proffesiynol [PDF 3.91MB yn agor mewn ffenest newydd] – Nicola Campbell, Pennaeth Addysg Broffesiynol, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA); Frank Garvey, Rheolwr Datblygu Busnes Rhanbarthol, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW);  Winston Jacob, Uwch-reolwr Datblygu Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA); Edward Goodeve-Docker, Rheolwr, Cysylltiadau Cyflogwyr - y DU - Cyfrifydd Rheoli, Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA)
 7. Panel Alumni: wedi cymhwyso, beth nesaf? [PDF 660KB yn agor mewn ffenest newydd] – Katie Adams, Cyfrifydd Rheoli – Casglu Newyddion, Materion Cyfoes, Sianeli Symudol ac Ar-lein, BBC, Caitlin Smith, Arweinydd Tîm, Swyddfa Archwilio Cymru, a Tom Bowring, Rheolwr Gweithredol – Polisi a Pherfformiad, Cyngor Bro Morgannwg

Lluniau

Edrychwch a rhannwch y lluniau a dynnwyd o'r diwrnod ar ein tudalen Facebook [yn agor mewn ffenest newydd].

Fideos

Edrychwch ar araith Archwilydd Cyffredinol Cymru a'r araith a gyflwynwyd gan Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad.

Mae’r Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yn cynnwys cynrychiolwyr o gyrff a ariennir yn gyhoeddus ledled Cymru gan gwmpasu'r sectorau canlynol:

 • GIG Cymru
 • llywodraeth leol
 • parciau cenedlaethol
 • yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub
 • Llywodraeth Cymru, cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff eraill llywodraeth ganolog ddatganoledig
 • cyrff llywodraeth ganolog nad ydynt wedi’u datganoli sy'n gweithredu yng Nghymru
 • sectorau addysg uwch ac addysg bellach, a
 • Swyddfa Archwilio Cymru.