Taith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: Ein sefyllfa ar hyn o bryd a lle mae angen i ni fod

19 Maw 2020 - 10:00am - 3:00pm
26 Maw 2020 - 10:00am - 3:00pm

Bydd hyn yn gyfle i gynnal trafodaeth er mwyn cydnabod a thynnu sylw at yr heriau, a sut i gynnig gwasanaethau sydd yn ymwybodol o ACEs.

Tocynnau (dolen allanol)

 

 

Mwy am y digwyddiad hwn

19 Mawrth 2020 - Llanrwst

26 Mawrth 2020 - Caerdydd

Mae bron i hanner y bobl yng Nghymru wedi cael Profiad Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE). Mae un o bob saith person yng Nghymru wedi profi mwy na phedwar ACE. Mae ACEs yn effeithio ar bobl o bob oed ac yn croesi pob ffin gymdeithasol, gan achosi straen gwenwynig a all arwain at risg gynyddol o ran llesiant meddwl gwael ac ymddygiadau sy'n niweidio iechyd, gan gynyddu'r risg o glefydau cronig.

Gall atal a lliniaru'r effeithiau o ACEs helpu i dorri cylchoedd rhyng-genedlaethol o niwed a gwella canlyniadau i deuluoedd.

Mae'r digwyddiad hwn yn ddilyniant o waith yr Hwb Cefnogi ACE [agorir mewn ffenest newydd] i godi ymwybyddiaeth o ACEs, yn cynnwys yr ymgyrch #aceawaresowhat [agorir mewn ffenest newydd]. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i fynychwyr werthuso eu sefyllfa ar hyn o bryd a beth ddylai ddigwydd nesaf. Byddwn yn dathlu'r llwyddiannau hyd yn hyn ac yn canolbwyntio ar symud y drafodaeth ymlaen i alluogi gwasanaethau sy'n ystyried trawma i ddod yn rhai cyffredin.

Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar dri phrif faes:

  • defnyddwyr gwasanaeth
  • arweinyddiaeth
  • diwylliant sefydliadol

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Cynnwys Cysylltiedig

Sut y gall deall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod helpu i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd integredig

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: Camau Bach, Newid Mawr