Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mewn partneriaeth â CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, gwanaethom gynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Roedd y digwyddiad hwn yn ffurfio rhan o'n rhaglen barhaus sy'n canolbwyntio ar elfennau gwahanol llywodraethu. Mae digwyddiadau blaenorol yn cynnwys:

Roedd y seminar hon yn canolbwyntio ar oblygiadau'r Ddeddf o ran craffu a swyddogaethau anweithredol a'r rôl y mae'n ei chwarae yn fframwaith llywodraethu cyffredinol cyrff cyhoeddus. Roedd y seminar hon wedi'i hanelu at grwpiau allweddol o swyddogion ac aelodau o'r 44 corff sy'n dod o dan y Ddeddf, yn ogystal ag aelodau/swyddogion anweithredol sy'n uniongyrchol gyfrifol am graffu ar swyddogaethau gweithredol.

Galluogodd y seminar hon i'r rhai wnaeth ddod i feithrin dealltwriaeth o oblygiadau'r Ddeddf i'r rhai sy'n craffu ar wasanaethau cyhoeddus, yn enwedig o ran y pum ffordd o weithio.

Ar gyfer pwy oedd y seminar  

Cafodd y seminar hon ei hanelu at aelodau, rheolwyr a swyddogion yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

  • Cadeiryddion ac is-gadeiryddion pwyllgorau craffu ac archwilio;
  • Arweinwyr ac aelodau o gabinetau;
  • Prif Weithredwyr ac Uwch Dimau Arwain 
  • Aelodau ac Ysgrifenyddion Byrddau 
  • Swyddogion Craffu 

Cyflwyniadau 

Deunydd i'w rannu o'r diwrnod (Saesneg yn unig) [PDF 336KB Agorir mewn ffenest newydd]

Cyfryngau cymdeithasol 

Gweithdy 1 allbynnau - Amgylchedd  [PDF 104KB Agorir mewn ffenest newydd]

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd