Cyd-weithio i adnabod a lleihau bregusrwydd

13 Chwef 2020 - 10:00am - 3:00pm
27 Chwef 2020 - 10:00am - 3:00pm

Bydd y seminar yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

Tocynnau (dolen allanol)

 

 

Mwy am y digwyddiad hwn

Mae tirlun gwasanaeth cyhoeddus yn newid yn gyflym, ac mae’r angen am wasanaethau cyhoeddus i weithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd fwy cydweithredol ac integredig bellach yn hanfodol.

Ond daw heriau sylweddol gyda gweithio aml-asiantaethol i ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol i gyflawni’r hyn sydd ei angen, gan gynnwys ail-siapio ac ail-ffocysu gwasanaethau cyfredol, adnoddau ac arferion i gyflawni canlyniadau cyfrannol sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.

Bydd y digwyddiad hwn yn seiliedig ar sefyllfa ac yn rhoi eglurhad o sut gall gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i gyflawni nod cyffredin - adnabod a lleihau bregusrwydd o fewn cymunedau lleol.

Drwy gael eu trochi mewn amgylchedd realistig, bydd cyfranogwyr yn cael profiad o’r broses gwneud penderfyniadau mewn amser real fel eich bod yn cymryd rhan yn weithredol a byddwch yn deall yn gliriach y materion cymhleth sydd ynghlwm â’r broses.

Ar ôl cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, bydd cyfranogwyr yn elwa o sgiliau a gwybodaeth well i’w cynorthwyo nhw i ddarparu’r arweinyddiaeth, llywodraethiant ac atebolrwydd dyddiol hanfodol sydd eu hangen ar gyfer partneriaethau gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

Mae'r weminar wedi ei hanelu at:

  • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
  • Byrddau Cynllunio Ardal
  • Partneriaethau Diogelwch Cymunedol
  • Awdurdodau lleol - Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, Addysg, Gwasanaethau Stryd a Rheoleiddio
  • Iechyd (yn benodol iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac arweinwyr adrannau brys) - Arweinwyr ac Aelodau Anweithredol
  • Asiantaethau’r Heddlu a Chyfiawnder Troseddol
  • Gwasanaethau Tân ac Achub
  • WAST
  • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs)

Cysylltu â’r Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.