Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn cymryd camau cadarnhaol i gau eu cyfrifon yn gynt, gyda chynnydd yn nifer y cyrff sy'n cyflawni hyn o un flwyddyn i'r llall. 

Roedd y seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus yn canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol. Roedd digwyddiadau blaenorol yn cynnwys:

Gan mai hon oedd y drydedd seminar a'r un olaf ar y pwnc hwn, roedd yn bwysig bod y pynciau mwyaf perthnasol a defnyddiol yn cael eu trafod. O drafodaethau cychwynnol ac adborth o seminarau blaenorol, y pynciau mwyaf cyffredin a godwyd oedd y canlynol:

  • Prisio asedau a chyfrifyddu cyfalaf
  • Gofynion papurau gwaith
  • Datblygu methodolegau archwilio 

At bwy oedd y seminar wedi'i hanelu

Roedd y seminar hon i staff mewn Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol, a chyrff Tân a Heddlu yn y rolau canlynol:

  • Prif Gyfrifydd
  • Cyfrifwyr Cyfalaf

Cyflwyniadau

Cyfryngau cymdeithasol

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd