Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

12 Ion 2012 - 9:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio rwyf wedi’i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2011. 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 2010-11, er i mi dynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Er fy mod yn cydnabod bod y broses o baratoi cyfrifon terfynol wedi gwella’n sylweddol eleni, gellir gwneud gwelliannau pellach eto.
 
Deuthum hefyd i’r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn briodol ac maent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; fodd bynnag, mae angen gwelliannau pellach yn rhai o feysydd y broses baratoi; ac 
  • mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau rheolaeth fewnol effeithiol i leihau’r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, er bod lle i gryfhau rhai agweddau ymhellach. 

Llwyddodd yr Ymddiriedolaeth i fantoli’r gyllideb ar ddiwedd 2010-11, o ganlyniad i reolaeth ariannol a chyllidebol effeithiol.

Hoffen ni gael eich adborth