Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

16 Mai 2011 - 10:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru ddiwedd 2009 a thrwy gydol 2010. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys archwilio datganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 31 Mawrth 2010.

Drwy fy ngwaith ar archwilio cyfrifon, rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth. Roedd gan yr Ymddiriedolaeth warged o £18,000 ar ddiwedd 2009-10. 

Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

  • Er bod cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, gellid gwella'r broses o baratoi cyfrifon ymhellach; 
  • mae gan yr Ymddiriedolaeth systemau cyfrifyddu a rheolaeth fewnol digonol ar waith; fodd bynnag, mae rhai meysydd y mae angen eu gwella ymhellach. 

Wrth roi barn ddiamod, rwyf wedi tynnu sylw'r Ymddiriedolaeth at nifer o faterion. Mae'r materion hyn yn ymwneud â'r broses o gau'r cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn a'r broses o baratoi datganiadau ariannol, yn benodol, yr angen i wella ansawdd y papurau gwaith i gefnogi'r datganiadau ariannol a'r broses adolygu ansawdd.

Hoffen ni gael eich adborth