Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

12 Gorff 2012 - 10:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2011.

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2010-11 yr Ymddiriedolaeth, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny a rhoddwyd mwy o fanylion arnynt yn yr adroddiad ISA 260 a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Archwilio ym mis Mai 2011.

Mae'r rhain yn ymwneud â'r canlynol: 

 • Targedau ariannol allweddol 
 • Perfformiad ariannol 2010-11 
 • Addasiadau cyfnod blaenorol 
 • Trosi benthyciad byrdymor yn Gyfalaf Difidend Cyhoeddus (PDC) 
 • Asedau sefydlog - cyfalafu cyflogau 
 • Addasiadau o ran cyflwyniad a naratif 
 • Datganiad am Reolaeth Fewnol 
 • Adroddiad Cydnabyddiaeth 
 • Rheolaethau Cyffredinol TG 
 • Y Bartneriaeth Cefnogi Busnes 

Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

 • paratowyd cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn briodol ac roeddent yn gywir mewn ffyrdd perthnasol; 
 • roedd gan yr Ymddiriedolaeth amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; ac 
 • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig yr Ymddiriedolaeth yn cael eu rheoli'n briodol ac yn gweithredu yn ôl y bwriad.

Hoffen ni gael eich adborth