Proses gaffael Llywodraeth Cymru a'r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

14 Meh 2012 - 10:35yb

Proses gaffael Llywodraeth Cymru a'r camau a gymerwyd ganddi i waredu hen westy River Lodge, Llangollen

Tynnwyd sylw Swyddfa Archwilio Cymru gyntaf at bryderon ynghylch y broses o gaffael River Lodge a’r cynigion ar gyfer ei ddefnyddio ym mis Ionawr 2010 gan gyn Aelod Cynulliad, a oedd wedi cyfl wyno ei phryderon i Weinidogion sawl gwaith ond nad oedd wedi bod yn fodlon ar y wybodaeth a gafodd mewn ymateb i hynny

Roedd y penderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru, yn 2007 i brynu River Lodge am £1.6 miliwn ac yn 2009 i ymrwymo i Gytundeb Prydlesu gyda Powys Fadog, yn ddiffygiol ac nid oeddent yn werth da am arian. O ystyried hyn, a’r tebygolrwydd cynyddol na fyddai Powys Fadog yn gallu bodloni amodau’r Cytundeb Prydlesu, roedd penderfyniad Llywodraeth Cymru yn2010 i gynnal arfarniad o’r opsiynau ar gyfer gwaredu’r eiddo yn ddoeth ac yn angenrheidiol, er nad oedd yr arfarniad yn cynnwys gwerthusiad llawn o gostau a buddiannau opsiynau ymarferol. Yn 
ein barn ni, er mwyn sicrhau gwerth am arian, dylai arfarniadau o’r opsiynau yn cynnwys costau llawn fod wedi bod yn elfennau hanfodol o’r penderfyniadau, yn gyntaf i gaffael River Lodge, ac wedyn i gytuno i brydlesu’r eiddo i Powys Fadog.

Hoffen ni gael eich adborth