Cod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru 2010

1 Ebr 2010 - 10:21yb

Cod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru 2010

Mae'r Cod Ymarfer hwn yn rhagnodi sut y bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru a'r archwilwyr a benodir ganddi/ganddo yn cyflawni eu swyddogaethau archwilio

Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi canllawiau ategol ar gymhwyso'r Cod hwn, gan gynnwys trefniadau ynghylch sut y caiff y broses o gydymffurfio'r â'r Cod ei hasesu, yn ôl yr angen. Caiff y cyfryw ganllawiau eu diweddaru os bydd angen yn sgîl deddfwriaeth ddilynol.

Hoffen ni gael eich adborth