Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

31 Ion 2020 - 9:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn ystod 2019 i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 

Mae cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi eu paratoi'n briodol ac maent yn sylweddol gywir, ac ni nodwyd unrhyw wendidau o bwys yn rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd a oedd yn berthnasol i'r archwiliad o'r cyfrifon. Yn sgil hyn, rydym wedi cyhoeddi barn ddiamod ynghylch y gwaith paratoi, ac nid oes unrhyw faterion arwyddocaol i'w dwyn i sylw’r swyddogion na'r pwyllgor archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth