Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

8 Maw 2011 - 9:02yb

Mae'r Llythyr Archwilio interim (Llythyr) hwn i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau o'i gyrff rhagflaenol ar gyfer y cyfnod o chwe mis hyd at 30 Medi 2009.

Daeth fy ngwaith archwilio ariannol i'r casgliad bod adnoddau'r cyrff rhagflaenol, ym mhob ffordd berthnasol, wedi cael eu defnyddio'n briodol a rhoddwyd cyfrif priodol amdanynt ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 30 Medi 2009: 

  • cafodd cyfrifon pob corff rhagflaenol ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 30 Medi 2009 eu paratoi'n briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, er i mi dynnu sylw at yr ansicrwydd ynghylch costau gofal iechyd parhaus y Byrddau Iechyd Lleol (BILlau) a ddiddymwyd; 
  • dengys alldro cyfun y cyrff rhagflaenol adeg eu diddymu a'u rhagolygon ar gyfer diwedd y flwyddyn bod y Bwrdd Iechyd yn wynebu risgiau ariannol sylweddol yn ystod 2010-11 a thu hwnt; 
  • roedd systemau ariannol pwysig y cyrff rhagflaenol yn gyffredinol addas at y diben ar gyfer cyfnod cau'r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau