Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yn gyffredinol, canfuwyd bod amcanion contract y meddygon ymgynghorol wedi'u cyflawni yn y Bwrdd Iechyd drwy ddefnyddio proses cynllunio swyddi flynyddol sy'n hwyluso'r gwaith o wella gwasanaethau. Yn benodol, nodwyd y canlynol: 

  • cynhelir adolygiadau blynyddol o gynlluniau swyddi ym mhob cyfarwyddiaeth ond mae effeithiolrwydd yr adolygiadau hynny yn amrywio; 
  • mae'r cydberthnasau gwaith rhwng meddygon ymgynghorol a rheolwyr yn dda ar y cyfan ac mae'r contract yn cyfrannu at gyflwyno newidiadau i'r gwasanaethau a ddarperir yn unol â'r agenda moderneiddio; 
  • mae meddygon ymgynghorol wedi cael budd o well cyflog ac nid yw'r Bwrdd Iechyd yn cael llawer o broblemau yn recriwtio a chadw meddygon ymgynghorol er bod ffactorau eraill, megis y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd, yn achosi problemau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau