Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

8 Maw 2011 - 9:02yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol interim hwn i Fwrdd Iechyd Lleol newydd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau terfynol o'i gyrff rhagflaenol ar gyfer y cyfnod o chwe mis hyd at 30 Medi 2009.

Daeth fy ngwaith archwilio ariannol i'r casgliad bod adnoddau'r cyrff rhagflaenol, ymhob ffordd berthnasol, wedi cael eu defnyddio'n briodol a rhoddwyd cyfrif priodol amdanynt ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 30 Medi 2009: 

  • cafodd cyfrifon pob corff rhagflaenol ar gyfer y cyfnod o chwe mis a ddaeth i ben 30 Medi 2009 eu paratoi'n briodol ac roeddent yn gywir ymhob ffordd berthnasol, er i ni dynnu sylw at yr ansicrwydd ynghylch costau gofal iechyd parhaus; 
  • noda sefyllfa alldro cyfun y cyrff rhagflaenol a'r rhagolygon ariannol hyd at ddiwedd y flwyddyn bod y Bwrdd Iechyd newydd yn wynebu pwysau 
  • ariannol sylweddol yn 2010 a thu hwnt; 
  • roedd systemau ariannol pwysig y cyrff rhagflaenol yn gyffredinol addas at y diben ar gyfer cyfnod cau'r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau