Bwrdd Iechyd Cwm Taf Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

9 Maw 2011 - 9:02yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol interim hwn i Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf (y Bwrdd) yn ymwneud â'm harchwiliadau o chwe mis terfynol cyrff rhagflaenol y Bwrdd hyd at 30 Medi 2009. Nodwyd y gwaith y sonnir amdano yn y Llythyr yn y Strategaethau Archwilio y cytunwyd arnynt ar gyfer y sefydliadau canlynol: Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf, Bwrdd Iechyd Lleol Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Lleol Rhondda Cynon Taf.

Daeth fy ngwaith archwilio perfformiad i'r casgliad bod gan y cyrff rhagflaenol drefniadau corfforaethol priodol ar waith i'w helpu i ddefnyddio adnoddau'n effeithiol, er bod y Bwrdd, er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, wedi etifeddu nifer o heriau mewn meysydd darparu gwasanaeth penodol: 

  • nid oedd unrhyw wendidau sylweddol yn nhrefniadau'r cyrff rhagflaenol i'w helpu i gyflawni darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau; 
  • er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, amlygodd adolygiadau archwilio perfformiad y ffaith bod rhagor o heriau a meysydd i'w gwella o hyd o ran rheoli cyflyrau cronig, rhagnodi, gwasanaethau mamolaeth, oriau gwaith meddygon iau, absenoldeb oherwydd salwch a gweithio mewn partneriaeth.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau