Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

28 Meh 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni ym Mwrdd Addysgu Iechyd Powys (y Bwrdd Iechyd) ddiwedd 2009 a thrwy gydol 2010.

Drwy fy ngwaith ar archwilio cyfrifon, rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd. Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd datganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • llwyddodd y Bwrdd Iechyd i fantoli'r gyllideb ar ddiwedd 2009-10, ond dim ond yn sgîl arian untro ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad; 
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheoli mewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; ac 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd Iechyd yn cael eu rheoli a'u gweithredu'n briodol, yn ôl y bwriad.

Hoffen ni gael eich adborth