Awdurdod Heddlu Gwent Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

28 Chwef 2011 - 9:19yb

Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol (y Llythyr) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Gwent (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2009-10. Mae'r llythyr yn cyflwyno adroddiad i aelodau'r Awdurdod ynglŷn ag unrhyw faterion o bwys sy'n codi o'm harchwiliad, ynghyd â'm sylwadau ar faterion cyfredol eraill. Nodwyd y gwaith y cyflwynir adroddiad arno yn y Llythyr hwn yn y Strategaeth Amlinellol y cytunwyd arni ar gyfer 2009-10. Anfonwyd y llythyr hwn gan John Herniman ar ran yr Archwilydd Penodedig

Casgliad fy ngwaith archwilio ariannol yw bod adnoddau'r Awdurdod wedi cael eu defnyddio'n gywir ym mhob ffordd berthnasol a rhoddwyd cyfrif amdanynt yn briodol yn 2009/10: 

  • paratowyd cyfrifon yr Awdurdod ar gyfer 2009-10 yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol ac mae gwaith yn parhau i sicrhau bod triniaeth yn gyson ar draws trafodion Awdurdodau Heddlu Cymru yng nghyfrifon 2010-11; 
  • gwnaeth yr Awdurdod gyflawni ei dargedau o ran ei gyllideb refeniw ar gyfer 2009-10 ac mae'n deall bod heriau ariannol sylweddol o'i flaen; 
  • roedd gan yr Awdurdod drefniadau rheoli ariannol effeithiol; ac 
  • roedd systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn addas at y diben. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau