Awdurdod Heddlu Gwent Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

22 Meh 2012 - 10:19yb

Awdurdod Heddlu Gwent Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

Mae’r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn (yr Adroddiad) i aelodau Awdurdod Heddlu Gwent (yr Awdurdod) yn crynhoi’r casgliadau o’m harchwiliad ar gyfer 2010-11. Mae’n cyflwyno adroddiad i aelodau’r Awdurdod ynglŷn ag unrhyw faterion o bwys sy’n codi o’m harchwiliad, ynghyd â’m sylwadau ar faterion cyfredol eraill. 

 

Rwyf wedi dod i’r casgliad bod adnoddau’r Awdurdod wedi cael eu defnyddio’n gywir ym mhob ffordd berthnasol a rhoddwyd cyfrif arnynt yn briodol yn 2010-11:
 

  • roedd cyfrifon yr Awdurdod ar gyfer 2010-11 wedi’u paratoi’n briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol, ac mae gwaith yn parhau i sicrhau bod trafodion a mantolenni Awdurdodau Heddlu Cymru yn cael eu trin yn yr un ffordd ledled Cymru; 
  • gweithredodd yr awdurdod o fewn ei gyllideb refeniw ar gyfer 2010-11, ac mae mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau ariannol sylweddol sydd o’n blaenau; 
  • roedd gan yr Awdurdod amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau’r perygl o wneud camddatganiadau o bwys i’r datganiadau ariannol; ac 
  • roedd systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn cael eu rheoli’n briodol ac yn cael eu gweithredu fel ag y dylent. 

 

Hoffen ni gael eich adborth