Awdurdod Heddlu Dyfed Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

14 Meh 2012 - 10:19yb

Awdurdod Heddlu Dyfed Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol (yr Adroddiad) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2010-11. Cyflwyna i aelodau'r Awdurdod y materion o bwys sy'n codi o'm harchwiliad, ynghyd â'm sylwadau ar faterion cyfredol eraill. 

 

Rwyf wedi dod i'r casgliad bod adnoddau'r Awdurdod, ym mhob ffordd berthnasol, wedi'u defnyddio'n gywir ac y rhoddwyd cyfrif amdanynt yn briodol yn 2010-11: 

  • paratowyd cyfrifon yr Awdurdod ar gyfer 2010-11 yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol ac mae gwaith yn parhau i sicrhau bod holl drafodion a balansau Awdurdodau Heddlu Cymru yn cael eu trin mewn modd cyson; 
  • cyflawnodd yr Awdurdod ei dargedau o ran ei gyllideb refeniw ar gyfer 2010-11 ac mae'n parhau i ymateb i'r heriau ariannol sylweddol sydd o'i flaen; 
  • roedd gan yr Awdurdod amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; 
  • roedd systemau ariannol pwysig yr Awdurdod yn cael eu rheoli a'u gweithredu'n briodol, yn ôl y bwriad. 

 

Hoffen ni gael eich adborth