Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Ionawr 2018 - Roedd y seminar hon yn canolbwyntio ar oblygiadau'r Ddeddf o ran craffu a swyddogaethau anweithredol a'r rôl y mae'n ei chwarae yn fframwaith llywodraethu cyffredinol cyrff cyhoeddus.
Mewn partneriaeth â CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, gwanaethom gynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.