Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

Mawrth 2017 - Rydym wedi cynnal seminar am ddim i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r gofynion ar gyrff cyhoeddus i alluogi pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg i gyrchu gwasanaethau cyhoeddus ar sail gyfartal ac i ddeall y polisïau a'r arfer y mae angen iddynt fod ar waith.
Bydd pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg yn cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus y mae eu hangen arnynt. Gall hyn fod am eu bod newydd gyrraedd y DU neu oherwydd nam synhwyraidd. Fodd bynnag, mae sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad cyfartal at wasanaethau cyhoeddus yn un o 7 nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
Fideo
Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

Gwnaeth y seminar hon ddwyn ynghyd yr arferion diweddaraf o bob cwr o Gymru a'r tu hwnt. Wrth adael y seminar hon, bydd y cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o gyrchu gwasanaethau a gwybodaeth, a pham mae'r gofyniad hwn mor bwysig.