Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

Ionawr 2017 - Edrychodd y seminar yma ar sut y gall sefydliadau gydweithio i ddarparu'r gwasanaeth cywir yn y lleoliad cywir gyda gwell canlyniadau i ddefnyddwyr sy'n mynychu gwasanaethau cyhoeddus yn aml.
Aml-ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus yw’r rheiny sydd â chyswllt cyson gyda gwasanaeth cyhoeddus penodol neu gyfres ohonynt. Maent yn cyfrannu’n helaeth at y galw ar wasanaethau sy’n arwain at gostau anferth o ran amser ac adnoddau. Gall hyn greu risg o wasanaethau’n methu â chwrdd ag argyfwng.
Fideo
Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

Mae nifer o wasanaethau cyhoeddus yn treialu ffyrdd newydd o reoli aml-ddefnyddwyr a chwrdd â’u hanghenion. Maent yn rhoi’r offer cywir mewn lle er mwyn rheoli anghenion mewn gwasanaethau nad ydynt yn argyfyngus, gan arwain at faterion yn cael eu datrys yn gynt a phrofiad gwell ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth. Mae gwasanaethau cyhoeddus eraill yn cydweithio er mwyn rhannu gwybodaeth er mwyn adnabod a chwrdd ag anghenion aml-ddefnyddwyr.

Gan ystyried darpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, darparodd y seminar hwn cyfle pwysig. Rhoddodd cyfle i wasanaethau cyhoeddus i ddod ynghyd er mwyn ail-ddylunio gwasanaethau sy’n gosod lles y defnyddiwr gwasanaeth a’r boblogaeth ehangach fel canolbwynt. Bydd angen i Gynlluniau Lles Lleol fod wedi eu hystyried yn drwyadl, gan sicrhau eu bod yn llawn gynrychioli’r dinasyddion maent yn eu gwasanaethu. Ni ddylai’r blaenoriaethau sy’n sail i’r cynlluniau hyn gael eu cyfyngu i feysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Yn hytrach, fe ddylent gwmpasu nifer o feysydd i sicrhau fod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu yn y cyd-destun cywir ar gyfer ein dinasyddion.