Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

4 Ion 2019 - 9:48yb

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb Cyngor Sir Ynys Môn i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

30 Tach 2018 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith yn y Bwrdd iechyd rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018, i ystyried a yw’n mewn sefyllfa dda i gyflawni’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol a nodir yn y cynllun cenedlaethol.

8 Tach 2018 - 12:11yp

Ein nod yn yr adolygiad hwn oedd ateb y cwestiwn ‘A fydd system Adnoddau Dynol fewnol y Cyngor yn diwallu ei anghenion, nawr ac yn y dyfodol, heb beri risgiau o bwys o ran datblygu a chymorth?’

8 Tach 2018 - 12:09yp

Adolygwyd y gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd gennym, ac yn benodol, p'un a oedd y Cyngor yn defnyddio profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaethau i lywio'r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau.

30 Hyd 2018 - 11:08yp

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

23 Hyd 2018 - 12:11yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol ddwyflynyddol yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2018.

19 Hyd 2018 - 11:27yb

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ac mae'r rhan fwyaf o denantiaid y Cyngor yn fodlon ar ansawdd y gwasanaeth a gânt a'u cartrefi.

19 Hyd 2018 - 11:26yb

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

21 Medi 2018 - 11:00yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

14 Medi 2018 - 3:12yp

Mae’r Awdurdod yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Tudalennau