Newyddion

News pane

Gwariant ar staff asiantaeth wedi “cynyddu’n sylweddol” dros y blynyddoedd diwethaf

22 Ion 2019 - 12:08yb

Mae angen data cyson y gellir eu cymharu, yn ogystal ag arweinyddiaeth gref, i reoli'r gwariant ar staff dros dro, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Angen gwelliannau brys i drefniadau archwilio mewnol cynghorau tref a chymuned yng Nghymru

17 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn datgelu “gwendidau sylweddol” y mae angen mynd i’r afael â nhw

Daffodils

Safon bresennol rheoli arian yn “siomedig” mewn gormod o gynghorau tref a chymuned yng Nghymru

15 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn galw am weithredu brys wrth i’r swm o arian y mae cynghorau lleol yn ei reoli barhau i gynyddu

Teithio rhatach ar fysiau i bobl ifanc

10 Ion 2019 - 12:08yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn craffu ar gynllun ‘FyNgherdynTeithio’ Llywodraeth Cymru, gan godi cwestiynau ynghylch gwerth am arian

Trem yn ôl dros 2018

24 Rhag 2018 - 11:46yb

Wrth inni fwrw golwg dros 2018, rydym ni wedi dewis rhai o’n huchafbwyntiau o’r flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys y pethau yr ydym ni’n falch o fod wedi eu cyflawni a rhai o’r llwyddiannau yr ydym ni wedi eu dathlu.

Cymru’n “gweithio’n dda” i weithredu datganoli cyllidol

20 Rhag 2018 - 12:08yb

Awdurdod Cyllid Cymru yn “gweithio’n effeithiol” a  Thrysorlys Cymru “yn cael sicrwydd priodol” ynghylch gweithrediad Cyfraddau Treth Incwm Cymru gan CThEM, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Methiannau mewn llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn mwy o gynghorau cymuned

11 Rhag 2018 - 3:22yp

Mae adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn amlygu methiannau mewn tri chyngor cymuned i gyrraedd safonau gofynnol

Mae angen i lywodraeth leol wneud rhagor i ddatblygu diwylliant data cadarn

5 Rhag 2018 - 9:50yb

Mae cynghorau'n graddol ddatblygu yn y maes hwn, ond mae angen gwneud rhagor o waith i 'chwalu'r drefn o weithio mewn seilos' a manteisio i'r eithaf ar ddefnyddioldeb y data sydd ganddynt, medd yr Archwilydd Cyffredinol

Mae angen dull mwy cydlynol o reoli cymorth ariannol i fusnesau ar Lywodraeth Cymru

29 Tach 2018 - 12:08yb

Mae'r dull presennol yn rhy 'dameidiog', ond mae'n dechrau cael ei ailwampio

Brexit a’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru

20 Tach 2018 - 10:37yb

Roedd Cymru yn wynebu bod ar ei cholled yn ariannol mewn sefyllfa dim cytundeb tan i Lywodraeth y DU ymestyn ei sicrwydd cyllid. Mae angen i Lywodraeth Cymru wella trefniadau trosolwg a chraffu ar y Rhaglen nawr

Tudalennau